“What Makes You Happy” photo from

Nicki

31Happy_Nikki_NV

My dog Nicki. Ellen, Las Vegas, NV