“What Makes You Happy” photo from

Poppy & Violet

Poppy & Voilet

My dogs Poppy & Violet. Lynda, Selkirk, Manitoba, Canada.