“What Makes You Happy” photo from

Sammy

32Happy_Sammy_CA

My cat Sammy. Scott, Simi Valley, CA