“What Makes You Happy” photo from

Sammy

26Happy_Sammy_FL

My dog Sammy. Tanya and Scott, Orlando, FL