“What Makes You Happy” photo from

Star, Sammy

SammyStar_FL

My dogs Star & Sammy. Barbara, Hollywood, FL.